Prokázání nároku na zlevněné jízdné

25 % plného obyčejného
 • Cestující od 6 let do 18 let.

Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné jízdné neprokazují
Cestující ve věku od 15 let do 18 let (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin) prokazují nárok na zlevněné jízdné:

 1. úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození (občanský průkaz, cestovní pas).
 2. žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají
 3. studentským průkazem ISIC
 4. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
 • žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin), kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje

     I. platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů

Tiskopis žákovského průkazu je možné zakoupit za 5 Kč  a ověřit u přepážky na aut. nádraží ICOM transport a.s. v Jihlavě, Humpolci nebo Pelhřimově. Průkazy si dopravci navzájem uznávají.
Průkazy jsou neplatné pokud:
 • nejsou vyplněny předepsané údaje,
 • chybí fotografie, je poškozen tak, že údaje nejsou čitelné
 • je použit jinou osobou
 • uplynula doba jeho platnosti
 • nejde o originál
Takto neplatný průkaz je dopravce oprávněn odebrat.
Pokud žák cestuje s jízdenkou bez průkazky nebo s průkazkou bez jízdenky, je považován za cestujícího bez platné jízdenky a doplatí jízdné dle ceníku dopravce včetně přirážky.
Na tiskopise:
vyplní žák (zákonný zástupce): jméno, příjmení, datum narození a nalepí aktuální fotografii žáka 35 x 45 mm.
vyplní škola na lícové straně: název a místo sídla školy, razítko školy a podpis
dopravce na řádně vyplněném a školou potvrzeném žákovském průkazu doplní na lícové straně: datum platnosti, hologram na žákovské průkazy, staniční razítko, podpis a samolepící štítek
Vyplněný tiskopis je potvrzen za 40 Kč u přepážky dopravce na základě předložení osobního dokladu  ( OP)

     II. platným studentským průkazem ISIC

dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

 • cestující starší 65 let. Nárok na zlevněné jízdné se prokazuje:
 1. průkazem občana Evropské unie (občanský průkaz) nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.
 2. dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
 • zdravotně postižení občané – držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Držitel průkazu ZTP/P má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP/P průvodce, ale vodící pes, je tento přepravován bezplatně.
50 % plného obyčejného
 • rodiče nebo soudem stanovení poručníci k návštěvě dětí zdravotně postižených umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.
 • psi (malé psy lze přepravovat v nepropustné schráně, pro přepravu schrán platí ustanovení pro přepravu zavazadel)

Nabídka práce

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

 • ŘIDIČ KAMIONU
 • ŘIDIČ AUTOBUSU
 • AUTOMECHANIK
 • PŘIJÍMACÍ TECHNIK
 • DISPEČER

VÍCE V SEKCI VOLNÁ MÍSTA >> 

JAK U NÁS PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

 • Z přijatých životopisů vybereme uchazeče, kteří nejlépe odpovídají našim požadavkům. Těmto uchazečům zavoláme a pozveme je do výběrového řízení. Ostatním pošleme email s informací, že jsme je do výběrového řízení nevybrali.
 • Výběrové řízení může mít 1 – 3 kola a probíhá formou individuálního pohovoru. Uchazeči se setkají s modelovými situacemi, osobnostními dotazníky, odbornými a jazykovými testy.
 • V závěru výběrového řízení účastníky informujeme o dalších krocích a o termínu, do kterého můžou očekávat naše vyjádření.
 • Při úspěchu ve výběrovém řízení dostane vybraný uchazeč konkrétní nabídku a po vzájemné dohodě následuje podpis pracovní smlouvy.