Uchazeči o zaměstnání

Informace pro uchazeče o zaměstnání k ochraně osobních údajů 

 I. Úvod

ICOM transport a.s., IČ: 463 46 040, sídlem Jiráskova 1424/78, Jihlava, PSČ 587 32, společnost vedena u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 716 (dále též „potencionální zaměstnavatel“ či „ICOM transport a.s.“) tímto poskytuje uchazeči o zaměstnání (dále též „uchazeč“) níže uvedené informace k ochraně osobních údajů:

I. Zdroj osobních údajů

Potencionální zaměstnavatel zpracovává osobní údaje, které poskytl uchazeč potencionálnímu zaměstnavateli osobně nebo prostřednictvím webových stránek s inzercí, přes které uchazeč zasílal svůj životopis či eventuálně další informace. Stejným způsobem potencionální zaměstnavatel zpracovává poznámky z osobních pohovorů písemných testů či jiných forem výběrového řízení.    

II. Omezení doby použití osobních údajů

Osobní údaje, které uchazeč potencionálnímu zaměstnavateli poskytl pro účely výběrového řízení, budou používány po dobu výběrového řízení. Jejich další použití se bude lišit v závislosti na tom, zda uchazeč bude vybrán a bude s ním podepsaná pracovní smlouva nebo nikoli.

V případě podepsání pracovní smlouvy s uchazečem budou osobní údaje zpracovávány dále po celou dobu trvání pracovní smlouvy.

III. Účel zpracování

Úspěšní uchazeči

 - plnění smlouvy, zákonná povinnost -  v obou případech se jedná o pracovněprávní účely a to zejména s ohledem na obsazování míst vhodnými kandidáty, pracovní zařazování během výkonu funkce, plnění úkolů v souvislosti s bezpečnosti práce, nediskriminování zaměstnanců,

- oprávněné zájmy potencionálního zaměstnavatele převyšující zájmy uchazeče – pro případ sporů s uchazečem.

Neúspěšní uchazeči

 • nebude zpracováváno.

IV. Povinnost poskytnutí osobních údajů

Uchazeč je povinen uvést osobní údaje uvedené v podmínkách výběrového řízení. Jejich neposkytnutí může mít za následek vyřazení uchazeče z výběrového řízení. Poskytnutí jiných osobních údajů, než bylo v rámci výběrového řízení požadováno, není povinné a jejich neposkytnutí není tudíž ani nijak sankcionováno.

V. Základní práva uchazeče

V případě, že uchazeč bude požadovat přístup k osobním údajům, bude mu umožněn. V případě, že uchazeč bude požadovat výmaz některého z osobních údajů, bude mu vyhověno v případě, že zde nebude dán žádný zákonný důvod pro další zpracování, další zpravování osobních údajů bude nepotřebné ke stanoveným účelům, osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, nebo tak bude vyžadovat právní úprava. K výmazu však nedojde, pokud je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Uchazeč je povinen hlásit změny osobních údajů a potencionální zaměstnavatel jeho osobní údaje aktualizovat. Uchazeč je oprávněn požadovat též omezení rozsahu zpracování svých osobních údajů. Uchazeč má právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. K omezení zpracování osobních údajů dojde taky v těchto případech:

 1. uchazeč popírá, že by se jednalo o jeho osobní údaje, a to na dobu potřebnou k ověření,
 2. zpracování je protiprávní a uchazeč odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale uchazeč je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 4. uchazeč vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody uchazeče.

Uchazeč, který dosáhne omezení zpracování dle bodů a) – d) bude upozorněn na zrušení omezení zpracování.

Ohledně údajů, které budou zpracovány automatizovaně, má uchazeč právo na: získání osobních údajů, které se ho týkají a jež poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přenositelnost a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil. Předání osobních údajů jinému správci smí však uchazeč vyžadovat také pouze za podmínky technické proveditelnosti.

V daném případě nebude docházet k automatizovanému zpracování.

VI. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté uchazečem pro účely výběrového řízení budou v případě úspěšných uchazečů uchovávány po dobu trvání pracovního poměru a po jeho skončení ještě 10 let.

VII. Poskytování osobních údajů dalším subjektům

Osobní údaje nebudou poskytovány dalším subjektům, vyjma plnění zákonných povinností.

VIII. Automatizované rozhodování, profilování

Při zpracovávání osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování. K profilování u osobních údajů docházet rovněž nebude.

IX. Správce osobního údaje

Správcem osobních údajů je zaměstnavatel a ICOM transport a.s., IČ: 463 46 040, sídlem Jiráskova 1424/78, Jihlava, PSČ 587 32, společnost vedena u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 716 (dále též „ICOM transport a.s.“), kteří vykonávají správu daného osobního údaje společně. Faktickou správu osobních údajů ale provádí ICOM transport a.s., kdy v daném případě ohledně správy tohoto osobního údaje své povinnosti správy daného osobního údaje smluvně přenesl. Plnění informační povinnosti je rozděleno mezi zaměstnavatele a ICOM transport a. s. Odpovědnost za dodržení povinností k ochraně osobních údajů je rozdělena mezi zaměstnavatele a ICOM transport a. s. v poměru 50:50.   

Kontaktním místem pro uchazeče ve věcech osobních údajů je emailová adresa: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , sídlo zaměstnavatele, sídlo ICOM transport a.s., viz výše. Primárně se obracejte pokud možno na emailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

X. Práva uchazeče pro případ, že má za to, že s jeho osobními údaji je nakládáno nezákonným způsobem

uchazeč má právo:

 1. vznášet proti zpracovávání svých osobních údajů bezplatně námitky u kteréhokoli z výše uvedených správců,
 2. podat si stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Nabídka práce

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

 • ŘIDIČ KAMIONU
 • ŘIDIČ AUTOBUSU
 • AUTOMECHANIK
 • PŘIJÍMACÍ TECHNIK
 • DISPEČER

JAK U NÁS PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

 • Z přijatých životopisů vybereme uchazeče, kteří nejlépe odpovídají našim požadavkům. Těmto uchazečům zavoláme a pozveme je do výběrového řízení. Ostatním pošleme email s informací, že jsme je do výběrového řízení nevybrali.
 • Výběrové řízení může mít 1 – 3 kola a probíhá formou individuálního pohovoru. Uchazeči se setkají s modelovými situacemi, osobnostními dotazníky, odbornými a jazykovými testy.
 • V závěru výběrového řízení účastníky informujeme o dalších krocích a o termínu, do kterého můžou očekávat naše vyjádření.
 • Při úspěchu ve výběrovém řízení dostane vybraný uchazeč konkrétní nabídku a po vzájemné dohodě následuje podpis pracovní smlouvy.