Žákovské průkazy a totoženka

Nárok na žákovské jízdné se prokazuje žákovským průkazem.

Žáci mohou využívat slevy žákovského jízdného, pokud plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální školev denní nebo prezenční formě studia.
Zvýhodněné jízdné pro dojíždění z místa bydliště do místa školy - ze stanice místně nebo časově nejbližší místu trvalého bydliště žáka do stanice místně nebo časově nejbližší sídlu školy. V případě dojíždění za účelem praktického vyučování do jiného místa, než je sídlo školy, bude vystaven další průkaz na základě potvrzení školy.

Tiskopis žákovského průkazu je možné zakoupit za 5 Kč  a ověřit u přepážky na aut. nádraží ICOM transport a.s. v Jihlavě, Humpolci nebo Pelhřimově.

Průkazy si dopravci navzájem uznávají.

Průkazy jsou neplatné pokud:

 • nejsou vyplněny předepsané údaje,
 • chybí fotografieje poškozen tak, že údaje nejsou čitelné
 • je použit jinou osobou
 • uplynula doba jeho platnosti
 • nejde o originál

Takto neplatný průkaz je dopravce oprávněn odebrat.

Pokud žák cestuje s jízdenkou bez průkazky nebo s průkazkou bez jízdenky, je považován za cestujícího bez platné jízdenky a doplatí jízdné dle ceníku dopravce včetně přirážky. 

Druhy průkazů:

Žákovský průkaz do 15 let
Výše jízdného je stanovena maximálně 37,5 % plného jízdného.

Žákovské jízdné lze využívat po dobu školního roku - každoročně od 1. 9. do 30. 6. Slevu nelze uplatnit v červenci a srpnu. Platnost průkazu po ověření dopravcem trvá 4 roky (max. do 15 let). Platnost na další školní rok bude vždy potvrzovat škola. Bez potvrzení je průkaz neplatný.

Na tiskopise:

 • vyplní žák (zákonný zástupce): jméno, příjmení, datum narození a nalepí aktuální fotografii žáka 35 x 45 mm. V kolonce „Z" uvede místo trvalého pobytu včetně příslušného okresu uvedeného v závorce, v kolonce „Do" uvede místo školy
 • vyplní škola na rubové straně: název a místo sídla školy, údaj o trvání školního roku, razítko a podpis
 • dopravce na řádně vyplněném a školou potvrzeném žákovském průkazu doplní na lícové straně: datum platnosti, hologram na žákovské průkazy, staniční razítko, podpis a samolepící štítek

Vyplněný tiskopis je potvrzen za 40 Kč u přepážky dopravce na základě vyplnění údajů a předložení osobního dokladu  ( OP/ pas / karta pojištěnce / rodný list ).

Žákovský průkaz 15 – 26 let

Výše jízdného je stanovena maximálně 75 % plného jízdného.

Žáci středních škol mohou využívat výhod žákovského jízdného od 1. září do 30. června, přičemž žákovský průkaz lze ověřit maximálně na dobu platnosti 10 měsíců (nejpozději do 30. 6. daného školního roku), studenti vysokých škol mohou využívat výhod žákovského jízdného nejdéle do 31. října daného akademického roku, přičemž žákovský průkaz lze ověřit maximálně na dobu platnosti   12 měsíců (nejpozději do 31.10. daného akademického roku). Slevu nelze uplatnit v červenci a srpnu.

Na tiskopise:

 • vyplní žák (zákonný zástupce): jméno, příjmení, datum narození a nalepí aktuální fotografii žáka 35 x 45 mm. V kolonce ,,Z" uvede místo trvalého pobytu včetně příslušného okresu uvedeného v závorce, v kolonce ,,Do" uvede místo školy
 • vyplní škola na lícové straně: přeškrtne křížem symbol ,,pracovní dny"  pokud žák dojíždí denně na školní nebo praktické vyučování, na rubové straně: název a místo sídla školy nebo místo konání praktického vyučování, údaj o trvání školního roku, případně vyznačí dny v týdnu, kdy probíhá výuka, pokud neprobíhá denně, razítko školy a podpis
 • dopravce na řádně vyplněném a školou potvrzeném žákovském průkazu doplní na lícové straně: datum platnosti, hologram na žákovské průkazy, staniční razítko, podpis a samolepící štítek

Vyplněný tiskopis je potvrzen za 40 Kč u přepážky dopravce na základě předložení osobního dokladu  ( OP)

Totoženka

Doklad, kterým jsou povinni prokázat svou totožnost a věk osoby požadující poloviční slevu, jinak hradí plné jízdné:

 • děti od 10 do 15 let
 • osoby od 65 do 70 let pro MHD v Pelhřimově
 • osoby nad 70 let pro bezplatnou přepravu MHD v Pelhřimově

Svůj věk mohou prokazovat i občanským průkazem / pasem.

Totoženku vyplní pracovník pokladní přepážky dopravce za 12 Kč na základě předložení aktuální fotografie 35 x 45 mm a osobního dokladu ( OP/ pas / karta pojištěnce  / rodný list ).

Nabídka práce

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

 • ŘIDIČ KAMIONU
 • ŘIDIČ AUTOBUSU
 • AUTOMECHANIK
 • PŘIJÍMACÍ TECHNIK

VÍCE V SEKCI VOLNÁ MÍSTA >> 

JAK U NÁS PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

 • Z přijatých životopisů vybereme uchazeče, kteří nejlépe odpovídají našim požadavkům. Těmto uchazečům zavoláme a pozveme je do výběrového řízení. Ostatním pošleme email s informací, že jsme je do výběrového řízení nevybrali.
 • Výběrové řízení může mít 1 – 3 kola a probíhá formou individuálního pohovoru. Uchazeči se setkají s modelovými situacemi, osobnostními dotazníky, odbornými a jazykovými testy.
 • V závěru výběrového řízení účastníky informujeme o dalších krocích a o termínu, do kterého můžou očekávat naše vyjádření.
 • Při úspěchu ve výběrovém řízení dostane vybraný uchazeč konkrétní nabídku a po vzájemné dohodě následuje podpis pracovní smlouvy.