Ústí nad Orlicí a.s.

program esf EY2012 barevne

Název projektu:PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČSAD ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Registrační číslo:CZ.1.04/1.1.02/94.01532
Částka:2 520 716,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. červen 2013 až 31. květen 2015
Účastníci/ce projektu: zaměstnanci/kyně
Region: Pardubický kraj

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je kontinuální prohlubování odborných znalostí zaměstnanců pro posílení konkurenceschopnosti, udržení pracovních míst stávajících zaměstnanců a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.

Dílčím cílem projektu je
- aplikace moderní formy a metody vzdělávání pro přípravu a osobní rozvoj pracovníků i celé společnosti
- zvyšování odborné kvalifikace pracovníků, které povede k jejich kariérnímu postupu
- podpora skupiny zaměstnanců, která má z věkových důvodů stížené uplatnění na trhu práce

Cílové skupiny
Projektu se zúčastní celkem 219 zaměstnanců společnosti v následujícím složení:
- řidiči
- dispečeři
- manažeři dopravy
- management

Dále byli zapojeni do projektu:
- 2 osoby do 24 let a
- 72 osob ve věku 50-64, kteří mají ztížené podmínky uplatnění se na trhu práce.

Výsledky
Projekt je plánován na 24 měsíců, vzdělávacích aktivit se účastní celkem 221 účastníků a očekávaným výstupem je 821 úspěšných absolventů, kteří po úspěšném ukončení vzdělávání obdrží doklad o absolvování vzdělávání.
V projektu je vzdělávání rozděleno na vzdělávání odborné (vzdělávání řidičů, dispečerů, manažerů dopravy, středního a top managementu) a na vzdělávání v klíčových kompetencí (řidiči a THP).

Popis průběhu projektu

Výsledné požadavky na vzdělávání byly upřesněny a rozděleny do následujících klíčových oblastí:
- vzdělávání řidičů
- vzdělávání dispečerů
- vzdělávání managementu

Projekt je realizován v 9 klíčových aktivitách.

- KA 1 - Řízení projektu realizačním týmem
Manažer a koordinátor projektu se budou scházet na pravidelných poradách, na kterých budou hodnotit realizované vzdělávací aktivity a konzultovat, plánovat a upřesňovat aktivit.
Koordinátor projektu bude úzce spolupracovat s vedoucími pracovníky účastníků školení a informovat je o účasti jejich podřízených na školeních.
Realizační tým bude dále organizovat výběrová řízení na dodavatele vzdělávacích služeb a po celou dobu realizace projektu rovněž jeho publicitu.

- KA 2 - Vzdělávání odborné uzavřené - Ekonomika provozu (nadstandardní školení pro řidiče)
Vzdělávání souvisí s kontinuálním snižováním nákladů v autobusové a kamionové dopravě pro zvýšení konkurenceschopnosti. Toto nadstandardní školení je zaměřeno na vzdělávání řidíčů ve stylu jízdy tak, aby docházelo k úsporám PHM.

- KA 3 - Vzdělávání odborné uzavřené - Teorie zásad bezpečné jízdy (nadstandardní školení řidičů)
Vzdělávání souvisí s eliminací bezpečnostních rizik při výkonu pracovní činnosti zaměstnanců - řidičů. V autobusové dopravě se věnujeme především základní dopravní obslužnosti, což znamená jízdy na pravidelných linkách na často velmi vytížených spojích. Vzhledem k poměrně krátkým linkám a malým vzdálenostem se jedná o trasy, kde je řidič vystaven riziku otupění a hrozí riziko nehod.

- KA 4 - Vzdělávání odborné uzavřené - Defenzivní jízda (nadstandardní školení pro řidiče)
Tato vzdělávací aktivita souvisí s každodenní pracovní činností řidičů, kteří musí být schopni operativně reagovat na aktuální dopravní situaci tak, aby došlo k eliminaci rizikových situací a pojistných událostí, které ovlivňují bezpečnost provozu, cestujících i bezpečnost samotných řidičů. Defenzivní jízda je taková jízda, pro niž se řidič snaží udělat maximum pro to, aby se vyvaroval rizikové situaci v provozu.

- KA 5 - Vzdělávání odborné veřejné - Profesní školení dispečerů
Kvalitní dispečink je nepostradatelný pro efektivní plánování, řízení a provádění dopravy včetně souvisejících činností. Zvyšováním odborné kvalifikace dispečerů eliminujeme vícenáklady, které vznikají neefektivním prováděním dopravy a rozšíříme jejich zastupitelnost pro efektivní plánování lidských zdrojů.

- KA 6 - Odborné vzdělávání veřejné - Manažer dopravy (Interní lektor společnosti)
Vzdělávací aktivita Manažer dopravy vychází z potřeby zvyšování odborné kvalifikace a kompetencí vedoucích pracovníků dispečinku, kteří absolvování vzdělávání rozšíří řady středního managementu. Rozšíření počtu Manažerů dopravy ovlivní efektivitu logistických procesů a souvisejících činností a podpoří tak kvalitu služeb společnosti. Manažeři dopravy po absolvování vzdělávání budou dále působit jako interní lektoři v dané problematice.

- KA 7 - Odborné vzdělávání uzavřené - Zavádění štíhlé výroby pro management
Cílem vzdělávání je seznámit účastníky se zaváděním štíhlé výroby ve společnosti včetně souvisejících procesů, které povedou ke komplexní úspoře nákladů společnosti.
Vzdělávací aktivity se zúčastní vedoucí pracovníci a manažeři, kteří budou po absolvování vzdělávání pokračovat v implementaci optimalizovaných projektových a procesních řízení a štíhlé výroby na podmínky společnosti a dané procesy udržovat.

- KA 8 - Odborné vzdělávání veřejné - Profesní školení řidičů
Cílem vzdělávání je zvýšení a udržení odborných dovedností řidičů prostřednictvím periodického školení Profesní školení řidičů, které vyplývá ze zákona 374/2007Sb, a je podmínkou výkon pracovní činnosti řidič motorových vozidel CZ ISCO kód 83232.

- KA 9 - Rovné příležitosti žen a mužů
Cílem vzdělávací aktivity je rozšíření a prohloubení znalostí v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, její implementaci na podmínky společnosti a do interních dokumentů společnosti pro zajištění efektivního dopadu na zvýšení produktivity a rozšíření možností kariérního rozvoje zainteresovaných zaměstnanců.

Realizátor projektu
Název: ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
IČ: 60108851
Kontaktní osoba
Kontakt: Petr Palovčík, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript "> Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript " data-mce-href="mailto: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript "> Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 725031585
WWW: http://www.icomtransport.cz/csad-usti-nad-orlici/o-firme

program esf EY2012 barevne

Nabídka práce

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

  • ŘIDIČ KAMIONU
  • ŘIDIČ AUTOBUSU
  • AUTOMECHANIK
  • PŘIJÍMACÍ TECHNIK
  • DISPEČER

JAK U NÁS PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

  • Z přijatých životopisů vybereme uchazeče, kteří nejlépe odpovídají našim požadavkům. Těmto uchazečům zavoláme a pozveme je do výběrového řízení. Ostatním pošleme email s informací, že jsme je do výběrového řízení nevybrali.
  • Výběrové řízení může mít 1 – 3 kola a probíhá formou individuálního pohovoru. Uchazeči se setkají s modelovými situacemi, osobnostními dotazníky, odbornými a jazykovými testy.
  • V závěru výběrového řízení účastníky informujeme o dalších krocích a o termínu, do kterého můžou očekávat naše vyjádření.
  • Při úspěchu ve výběrovém řízení dostane vybraný uchazeč konkrétní nabídku a po vzájemné dohodě následuje podpis pracovní smlouvy.