Obecné informace

Ochrana osobních údajů

Společnosti skupiny ICOM transport a.s. jsou si plně vědomy významu ochrany osobních údajů, které jsou v současnosti chráněny zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy a od 25. května 2018 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, neboli „GDPR“.

Základní informace o GDPR jsou dostupné na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938 a www.gdpr.cz .

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o zpracování osobních údajů, které provádí společnosti skupiny ICOM transport a.s., a o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů. Při všech činnostech zpracování se řídíme platnými právními předpisy, zejména pak GDPR.

Tento dokument je pravidelně aktualizován. Poslední aktualizace proběhla ke dni 10.05.2018.

Vymezení použitých pojmů

 • Osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby
 • Subjekt údajů – fyzická osoba (i podnikající), k níž se osobní údaje vztahují
 • Správce - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení
 • Zpracovatel - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce
 • Příjemce - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování
 • Zpracování osobních údajů - jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce vašich údajů

Správce vašich údajů je vždy ta společnost skupiny ICOM transport a.s., které jste údaje poskytli nebo která je o vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů. Jednotlivé společnosti působí v roli společných správců, je-li v jejich oprávněném zájmu společně zpracovávat některé osobní údaje, např. v administrativních záležitostech. Pokud jste zákazníkem některé z našich společností, pak je tato společnost správcem vašich osobních údajů. Hlavní činností společností skupiny ICOM transport a.s. není shromažďování ani jiné zpracování osobních údajů.

Správce vaše osobní údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále. Pokud od vás vyžadujeme souhlas se zpracováním osobních údajů, jsme správcem vaších osobních údajů. Kdo je správcem vašich osobních údajů, vyplývá primárně ze situace, ve které jsou vaše osobní údaje získávány.

Kontaktní údaje správců:

ICOM transport a.s.

Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava

ČSAD Benešov s.r.o.

Blanická 960, 258 01 Vlašim

ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.

U Nádraží 694, 377 14 Jindřichův Hradec

ČSAD Slaný s.r.o.

Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný

ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí

TRADO-BUS, s.r.o.

Průmyslová 159, Jejkov, 674 01 Třebíč

TRADO-MAD, s.r.o.

Průmyslová 159, Jejkov, 674 01 Třebíč

Pokud si přejete kontaktovat správce ve věci nakládání a ochrany osobních údajů, použijte prosím kontaktní e-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo můžete správce kontaktovat dopisem na výše uvedených adresách.

Jaké údaje zpracováváme

Zpracovány jsou pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytnout profesionální služby, komfortní obsluhu a abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a chránili své oprávněné zájmy. Údaje shromažďujeme především o uživatelích našich produktů a služeb, které nejsou anonymní, včetně potenciálních klientů a zákazníků, kteří se o naše služby zajímají nebo které jsme s naší nabídkou oslovili. Podle povahy situace zpracováváme údaje například o cestujících užívajících personalizované platební prostředky, smluvních zákaznících, zástupcích a členech statutárních orgánů, zaměstnancích, majitelích firem, dodavatelích.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme, jsou adresní a identifikační údaje, popisné údaje, údaje o jiné osobě, jiné údaje a ve vyjimečných a odůvodněných případech také některé citllivé údaje. Dále zpracováváme údaje o produktech a službách, které a jak využíváte, údaje z naší komunikace a interakce tak, aby okruh těchto údajů byl přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který je shromažďujeme a zpracováváme.

Informace, které nemohou být spojeny s určitou nebo určitelnou osobou, jako jsou statistická data, nejsou považovány za osobní údaje.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, výjimečně na základě nepodmíněného souhlasu, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

 • Přímo od subjektů údajů (např. při uzavírání smluvního vztahu, vyplněním formuláře žádosti o poskytnutí služby, e-maily, telefonicky, webovými stránkami, vizitkami)
 • Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam)

Kategorie subjektů údajů

 • Zákazník a klient správce
 • Zaměstnanec správce
 • Dodavatel služby nebo zboží
 • Zástupci a členové statutárních orgánů

Kategorie příjemců osobních údajů

 • Společnosti skupiny ICOM transport a.s.
 • Zpracovatelé
 • Místní administrativa jako zadavatel dopravy
 • Státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

Účel zpracování osobních údajů

 • Jednání o smluvním vztahu
 • Plnění smlouvy
 • Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce, ochrana majetku a zdraví)
 • Archivnictví vedené na základě zákona
 • Výběrová řízení na volná pracovní místa
 • Plnění zákonných povinností ze strany správce
 • Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
 • Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí příslušný správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, případně zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Bezpečnostní zásady jsou definovány v souladu s obecnými pravidly bezpečnosti a interní politikou ochrany osobních údajů a prezentovány jsou interními dokumenty, např. směrnicemi. Za účelem zabezpečení údajů přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení a ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně  nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Jak dlouho uchovávat osobní údaje bude určeno podle následujících požadavků:

 • Operační požadavky: takové časové období, po jaké jsou osobní údaje nutné pro poskytování služeb a zboží.
 • Zákonné požadavky: takové období, po jaké musí správce uchovávat osobní údaje za účelem plnění zákonných povinností.

Archivované údaje jsou uchovávány na úložištích přístupných pouze autorizovanému personálu. Poté, co vyprší zákonná doba uchování, údaje jsou skartovány a vymazány.

Poučení

V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Ve výjimečných a vzhledem k činnostem správce odůvodněných případech zpracovává správce údaje se souhlasem subjektu údajů.

Práva subjektů údajů

V souladu s čl. 12 GDPR je správce povinen poskytnout subjektu údajů následující informace o zpracování jeho osobních údajů, tzn. o:

 • totožnosti a kontaktních údajích správce,
 • účelu zpracování a právním základu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů,
 • existenci práva odvolat souhlas, pokud jsou údaje správce zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů,
 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů má podle čl. 14, 15 právo na

 • přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem.
 • vysvětlení zpracování svých OÚ,
 • opravu nebo doplnění svých nepřesných nebo neplatných OÚ,
 • výmaz svých OÚ a právo být zapomenut,
 • omezení zpracování svých OÚ a právo vznést námitku k jejich zpracování,
 • přenos svých OÚ (právo na přenositelnost údajů) ve strukturovaném a strojově čitelném formátu,
 • vyloučení svých OÚ z automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 • podat stížnost u ÚOOÚ.

Správce poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Uplatnění Vašich práv

Pokud chcete uplatnit Vaše práva subjektů údajů nebo odvolat svůj explicitně poskytnutý souhlas, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Vysvětlete prosím, jaké právo chcete uplatnit tak, aby správce mohl podniknout kroky nutné k uplatnění Vašich práv.

Buďte si prosím vědomi, že Vás můžeme žádat o identifikaci, abychom ochránili Vaše informace před neoprávněným přístupem.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

Nabídka práce

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

 • ŘIDIČ KAMIONU
 • ŘIDIČ AUTOBUSU
 • AUTOMECHANIK
 • PŘIJÍMACÍ TECHNIK
 • DISPEČER

JAK U NÁS PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

 • Z přijatých životopisů vybereme uchazeče, kteří nejlépe odpovídají našim požadavkům. Těmto uchazečům zavoláme a pozveme je do výběrového řízení. Ostatním pošleme email s informací, že jsme je do výběrového řízení nevybrali.
 • Výběrové řízení může mít 1 – 3 kola a probíhá formou individuálního pohovoru. Uchazeči se setkají s modelovými situacemi, osobnostními dotazníky, odbornými a jazykovými testy.
 • V závěru výběrového řízení účastníky informujeme o dalších krocích a o termínu, do kterého můžou očekávat naše vyjádření.
 • Při úspěchu ve výběrovém řízení dostane vybraný uchazeč konkrétní nabídku a po vzájemné dohodě následuje podpis pracovní smlouvy.