Zaměstnanci

Informování zaměstnance o nakládání s osobními údaji

I. Úvod

ICOM transport a.s., IČ: 463 46 040, sídlem Jiráskova 1424/78, Jihlava, PSČ 587 32, společnost vedena u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 716 (dále též ICOM transport a.s.) a zaměstnavatel, liší-li se od této společnosti, nebo pouze ICOM transport a.s., je-li současně i zaměstnavatelem zaměstnance, tímto poskytují zaměstnanci níže uvedené základní informace k nakládání s osobními údaji zaměstnance/budoucího zaměstnance (dále též "zaměstnanec"). Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji zaměstnanců se nachází v interní směrnici, ke které mají zaměstnanci umožněn přístup, a to v tištěné podobě a u většiny pracovních pozic také prostřednictvím interní sítě. Danou formou budou informace poskytovány zaměstnancům doplňovány a bude docházet k jejím aktualizacím. Na změny budou zaměstnanci rovněž upozorňování.

 

II. Omezení doby použití osobních údajů

Osobní údaj

Doba použití

identifikační údaje, a to: jméno, příjmení, titul, rodné příjmení, dřívější příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, číslo OP/pasu, pohlaví, státní příslušnost

po dobu trvání pracovního poměru

email

údaj bude používán po dobu trvání pracovního poměru a ještě krátce po jeho skončení, a to do zaslání poslední výplatní pásky, k čemuž dojde nejpozději v zákonné lhůtě

číslo bankovního účtu a peněžní ústav

údaj bude používán po dobu trvání pracovního poměru a ještě krátce po jeho skončení, a to do zaslání poslední výplaty, k čemuž dojde nejpozději v zákonné lhůtě

údaje o rodinných příslušnících včetně kontaktů na ně

po dobu trvání pracovního poměru a v případě úmrtí zaměstnance následkem pracovního úrazu do doby předání záznamu z daného pracovního úrazu rodinným příslušníkům, k čemuž dojde bez zbytečného odkladu po úmrtí

údaj o vedení či nevedení exekuce a insolvenčního řízení

údaj bude používán po dobu trvání pracovního poměru a ještě krátce po jeho skončení, a to do zaslání poslední výplatní pásky, k čemuž dojde nejpozději v zákonné lhůtě

údaje o vzdělání, dalších znalostech a dovednostech

po dobu trvání pracovního poměru

zdravotní stav včetně omezení a informace o případné změně pracovní schopnosti (ZPS) či o těžším zdravotním omezení (TZP)

údaj bude používán po dobu trvání pracovního poměru a ještě krátce po jeho skončení, a to do splnění daňových a sociálněprávních povinností, které budou splněny v zákonných lhůtách

údaj o zdravotní pojišťovně

údaj bude používán po dobu trvání pracovního poměru a ještě krátce po jeho skončení, a to do splnění daňových a sociálněprávních povinností, které budou splněny v zákonných lhůtách

údaj o trestních řízeních a jejich výsledku*

údaj bude používán po dobu trvání pracovního poměru

údaje z řidičských průkazů*

údaj bude používán po dobu trvání pracovního poměru

údaje z dokladů o profesní způsobilosti*

údaj bude používán po dobu trvání pracovního poměru

 

III. Účel zpracování

Osobní údaj

Účel zpracování

identifikační údaje, a to: jméno, příjmení, titul, rodné příjmení, dřívější příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, číslo OP/pasu, pohlaví, státní příslušnost

plnění smlouvy, zákonná povinnost – pracovně právní účely, sociálněprávní účely, daňové účely [1]

email

plnění smlouvy – údaj sdělován pro účely zasílání výplatních pásek

číslo bankovního účtu a peněžní ústav

plnění smlouvy, zákonná povinnost – zasílání mzdy na číslo účtu, které zaměstnanec sdělil

údaje o rodinných příslušnících včetně kontaktů na ně

plnění smlouvy, zákonná povinnost – pracovně právní účely, sociálněprávní účely, daňové účely

údaj o vedení či nevedení exekuce a insolvenčního řízení

plnění smlouvy, zákonná povinnost – pracovně právní účely, sociálněprávní účely, daňové účely

údaje o vzdělání, dalších znalostech a dovednostech

plnění smlouvy, zákonná povinnost, oprávněný zájem převyšující zájem zaměstnance, kdy zaměstnavatel musí mít určitý přehled, a to zejména pro účely bezpečnosti, vhodnosti zařazení zaměstnance, volby pracovních úkolů 

zdravotní stav včetně omezení a informace o případné změně pracovní schopnosti (ZPS) či o těžším zdravotním omezení (TZP)

plnění smlouvy, zákonná povinnost - pracovně právní účely, sociálněprávní účely, daňové účely

údaj o zdravotní pojišťovně

plnění smlouvy, zákonná povinnost – pracovně právní účely, sociálněprávní účely, daňové účely

údaj o trestních řízeních a jejich výsledku*

plnění smlouvy, zákonná povinnost – pracovně právní účely

údaje z řidičských průkazů*

plnění smlouvy, zákonná povinnost – pracovně právní účely

údaje z dokladů o profesní způsobilosti*

plnění smlouvy, zákonná povinnost – pracovně právní účely

 

Pokud by nastala mimořádná situace a osobní údaj by bylo nutné použít pro jiný účel či účely, než je uvedeno výše, bude zaměstnanci poskytnuta informace o tomto jiném účelu před dalším zpracováním.

 

IV. Povinnost poskytnutí osobních údajů

Osobní údaj

Povinnost osobní údaj poskytnout

identifikační údaje, a to: jméno, příjmení, titul, rodné příjmení, dřívější příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, číslo OP/pasu, pohlaví, státní příslušnost

Zaměstnanec je povinen osobní údaj poskytnout. V případě neposkytnutí by zaměstnavatel nemohl řádně plnit své zákonné povinnosti vyplývající ze zaměstnávání zaměstnance, což by mohlo mít i vliv na práva zaměstnance.

email

Zaměstnanec není povinen osobní údaj poskytnout. Jeho poskytnutí je však v jeho zájmu s ohledem na urychlení přeposlání výplatní pásky.

číslo bankovního účtu a peněžní ústav

Zaměstnanec není povinen osobní údaj poskytnout. Jeho poskytnutí je však v jeho zájmu s ohledem na urychlení zasílání výplaty.

údaje o rodinných příslušnících

Zaměstnanec je povinen osobní údaj poskytnout. V případě neposkytnutí by zaměstnavatel nemohl řádně plnit své zákonné povinnosti vyplývající ze zaměstnávání zaměstnance, což by mohlo mít i vliv na práva zaměstnance.

údaj o vedení či nevedení exekuce a insolvenčního řízení

Zaměstnanec je povinen osobní údaj poskytnout. V případě neposkytnutí by zaměstnavatel nemohl řádně plnit své zákonné povinnosti vyplývající ze zaměstnávání zaměstnance, což by mohlo mít i vliv na práva zaměstnance.

údaje o vzdělání, dalších znalostech a dovednostech

V případech, kdy se jedná o zákonné předpoklady pro výkon povolání, je dána povinnost osobní údaje poskytnout, jinak je poskytnutí dobrovolné. V případě neposkytnutí údajů, kdy je zde dána povinnost, by zaměstnavatel nemohl řádně plnit své zákonné povinnosti vyplývající ze zaměstnávání zaměstnance, což by mohlo mít i vliv na práva zaměstnance.

zdravotní stav včetně omezení a informace o případné změně pracovní schopnosti (ZPS) či o těžším zdravotním omezení (TZP)

Zaměstnanec je povinen osobní údaj poskytnout. V případě neposkytnutí by zaměstnavatel nemohl řádně plnit své zákonné povinnosti vyplývající ze zaměstnávání zaměstnance, což by mohlo mít i vliv na práva zaměstnance.

údaj o zdravotní pojišťovně

Zaměstnanec je povinen osobní údaj poskytnout. V případě neposkytnutí by zaměstnavatel nemohl řádně plnit své zákonné povinnosti vyplývající ze zaměstnávání zaměstnance, což by mohlo mít i vliv na práva zaměstnance.

údaj o trestních řízeních a jejich výsledcích*

Povinnost tyto údaje poskytnout se týká pouze relevantních pracovních pozic. Neposkytnutí těchto údajů u nich může mít vliv na plnění zákonných povinností zaměstnavatele, což by mohlo mít vliv i na práva zaměstnance. V ostatních případech se tyto osobní údaje nezpracovávají.

údaje z řidičských průkazů*

Povinnost tyto údaje poskytnout se týká pouze relevantních pracovních pozic, a to řidičů z povolání nebo řidičů referentů.  Neposkytnutí těchto údajů u nich může mít vliv na plnění zákonných povinností zaměstnavatele, což by mohlo mít vliv i na práva zaměstnance. V ostatních případech se tyto osobní údaje nezpracovávají.

údaje z dokladů o profesní způsobilosti*

Povinnost tyto údaje poskytnout se týká pouze relevantních pracovních pozic. Neposkytnutí těchto údajů u nich může mít vliv na plnění zákonných povinností zaměstnavatele, což by mohlo mít vliv i na práva zaměstnance. V ostatních přídech je neposkytnutí údajů dobrovolné a neposkytnutí nemá vliv na práva zaměstnance. V ostatních případech se tyto osobní údaje nezpracovávají.

 

V. Základní práva zaměstnance

V případě, že zaměstnanec bude požadovat přístup k osobním údajům, bude mu umožněn. V případě, že zaměstnanec bude požadovat výmaz některého z osobních údajů, bude mu vyhověno v případě, že zde nebude dán žádný zákonný důvod pro další zpracování, další zpravování osobních údajů bude nepotřebné ke stanoveným účelům, osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, nebo tak bude vyžadovat právní úprava. K výmazu však nedojde, pokud je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Zaměstnanec je povinen hlásit změny osobních údajů a zaměstnavatel jeho osobní údaje aktualizovat. Zaměstnanec je oprávněn požadovat též omezení rozsahu zpracování svých osobních údajů. Zaměstnanec má právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. K omezení zpracování osobních údajů dojde taky v těchto případech:

 1. zaměstnanec popírá, že by se jednalo o jeho osobní údaje, a to na dobu potřebnou k ověření,
 2. zpracování je protiprávní a zaměstnanec odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale zaměstnanec je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 4. zaměstnanec vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody zaměstnance.

Zaměstnanec, který dosáhne omezení zpracování dle bodů a) – d) bude upozorněn na zrušení omezení zpracování.

Ohledně údajů, které budou zpracovány automatizovaně, má zaměstnanec právo na: získání osobních údajů, které se ho týkají a jež poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přenositelnost a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil. Předání osobních údajů jinému správci smí však zaměstnanec vyžadovat také pouze za podmínky technické proveditelnosti.

 

VI. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uvedené v článku 2 budou uchovávány po dobu trvání pracovního poměru a po jeho skončení ještě 10 let.

 

VII. Poskytování osobních údajů dalším subjektům

Osobní údaje nebudou poskytovány dalším subjektům, vyjma plnění zákonných povinností.

 

VIII. Automatizované rozhodování, profilování

Při zpracovávání osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování. K profilování u osobních údajů docházet rovněž nebude.

 

 IX. Správce osobního údaje

Správcem osobních údajů je zaměstnavatel a ICOM transport a.s., IČ: 463 46 040, sídlem Jiráskova 1424/78, Jihlava, PSČ 587 32, společnost vedena u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 716 (dále též „ICOM transport a.s.“), kteří vykonávají správu daného osobního údaje společně. Faktickou správu osobních údajů ale provádí ICOM transport a.s., kdy v daném případě ohledně správy tohoto osobního údaje své povinnosti správy daného osobního údaje smluvně přenesl. Plnění informační povinnosti je rozděleno mezi zaměstnavatele a ICOM transport a. s. Odpovědnost za dodržení povinností k ochraně osobních je rozdělena mezi zaměstnavatele a ICOM transport a. s. v poměru 50:50.   

Kontaktním místem pro zaměstnance ve věcech osobních údajů je emailová adresa: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , sídlo zaměstnavatele, sídlo ICOM transport a.s.

 

 X. Práva zaměstnance pro případ, že má za to, že s jeho osobními údaji je nakládáno nezákonným způsobem

Zaměstnanec má právo:

 1. vznášet proti zpracovávání svých osobních údajů bezplatně námitky u kteréhokoli z výše uvedených správců,
 2. podat si stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

                                                    

*Týká se jen relevantních pracovních pozic. U zbývajících nejsou dané osobní údaje zpracovávány.

 

[1] V případě, že zaměstnanec udělil již dříve souhlas k použití rodného čísla, rodné číslo již nebude počínaje od seznámení se s těmito informacemi zpracováváno na základě daného souhlasu.

Nabídka práce

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

 • ŘIDIČ KAMIONU
 • ŘIDIČ AUTOBUSU
 • AUTOMECHANIK
 • PŘIJÍMACÍ TECHNIK
 • DISPEČER

JAK U NÁS PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

 • Z přijatých životopisů vybereme uchazeče, kteří nejlépe odpovídají našim požadavkům. Těmto uchazečům zavoláme a pozveme je do výběrového řízení. Ostatním pošleme email s informací, že jsme je do výběrového řízení nevybrali.
 • Výběrové řízení může mít 1 – 3 kola a probíhá formou individuálního pohovoru. Uchazeči se setkají s modelovými situacemi, osobnostními dotazníky, odbornými a jazykovými testy.
 • V závěru výběrového řízení účastníky informujeme o dalších krocích a o termínu, do kterého můžou očekávat naše vyjádření.
 • Při úspěchu ve výběrovém řízení dostane vybraný uchazeč konkrétní nabídku a po vzájemné dohodě následuje podpis pracovní smlouvy.